คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  
 

เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญของไทยและเป็นที่รู้จักเพราะเทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยอย่างแท้จริง และเป็นเทศกาลที่ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ซึ่งตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 67 (8) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านของการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป องค์การบริหารส่วนตำบลตาสังจึงได้จัดทำโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมไทย และให้ลูกหลานในตำบลเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยร่วมกับสถานีอนามัยคลองสองหน่อเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้สูงอายุและให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันในเทศกาลสงกรานต์ และได้มีโอกาสรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อขอพรในวันขึ้นปีใหม่ของไทย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2552 เวลา 15.27 น. โดย นิตยา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 3654 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 พ.ค. 2552