ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ร่วมสามัคคี จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน
1.2 เด็กทีสมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคอื่นๆ จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2.2 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
3.1ใบสมัครติดต่อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ร่วมสามัคคี
3.2 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 - 17 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ร่วมสามัคคี
3.3 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันรับสมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน 2553

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2553 เวลา 11.38 น. โดย คุณ อธิติภาวดี สุขเล่ห์

ผู้เข้าชม 1623 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 พ.ค. 2552