หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล
การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล
การป้องกัน
การทุจริต
การป้องกัน
การทุจริต
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.tasung.go.th/orgch...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.tasung.go.th/board... https://www.tasung.go.th/membe... https://www.tasung.go.th/staff...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.tasung.go.th/proje... https://www.tasung.go.th/proje...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.tasung.go.th/strat... https://www.tasung.go.th/proje... https://www.tasung.go.th/proje...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.tasung.go.th/home https://docs.google.com/forms/... https://www.facebook.com/tasun... https://www.tasung.go.th/conta...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.tasung.go.th/law_m... https://www.localthai.org/st/d... https://www.tasung.go.th/proje... https://www.tasung.go.th/proje...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.tasung.go.th/news_... https://www.tasung.go.th/news_... https://www.tasung.go.th/news_...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.tasung.go.th/webbo... https://www.tasung.go.th/webbo... https://www.tasung.go.th/conta...
o9 Social Network https://www.tasung.go.th/home https://www.facebook.com/tasun... https://www.tasung.go.th/news_...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.tasung.go.th/proje... https://www.tasung.go.th/proje...
 
  (1)     2      3      4      5