หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - หัวหน้าส่วนราชการ
    - บุคลากรในหน่วยงาน
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - facebook องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6